Els Paquets Ofimàtics

1. Definició

Una suite o paquet ofimàtic està intregat per programes informàtics dissenyats per el treball d'oficina. Aquests programes es poden distribuir en un conjunt que forma el paquet ofimàtic o individualment.

Els programes d'una mateixa suite ofimàtica permeten la interacció mutua com un sistema operatiu i normalment presenten una interfície similar.

2. Alguns exemples

Logotip Microsoft OfficeActualment el paquet ofimàtic més emprada és Microsoft Office, del gegant Microsoft. Aquesta no és compatible amb gaires formats de fitxers, i els que utilitza són tancats; això provoca que les altres suites es vegin obligades a ser compatibles amb els formats de Microsoft Office.

Aquest tipus de programari limita les seves possibilitats d'ús, modificació i/o redistribució (amb o sense modificacions). Normalment el seu codi font no és disponible, o bé, sota restriccions. Quan superem aquests límits que ens imposa l'autor d'aquest programa, ens convertim en pirates.

Logotip OpenOffice.orgL'altra suite ofimàtica important és OpenOffice.org, la suite ofimàtica de codi obert més important.
El programari de codi obert o lliure permet que, un cop obtingut, pot ser utilitzat, copiat, estudiat, modificat i redistribuït lliurement.
A més, acostuma a estar disponible gratuïtament a Internet, o a un baix preu si l'adquirim per mitjà d'altres medis (CD-Rom, DVD, disquets...); tot i així, no és obligatori que sempre passi així i, encara que conservi la seva filosofia lliure, pot ser venut comercialment.

En general, es pot dir que un programa és lliure si permet les quatre llibertats definides per la Free Software Foundation:

  • La llibertat d'executar el programa per qualsevol propòsit (llibertat 0).
  • La llibertat de veure com funciona el programa i adaptar-lo a les necessitats pròpies (llibertat 1). L'accés al codi font és un requisit.
  • La llibertat de redistribuir còpies (llibertat 2)
  • La llibertat de millorar el programa i de distribuir-lo de nou amb les millores realitzades, per tal que tota la comunitat se'n pugui beneficiar (llibertat 3). Igual que a la llibertat 1, l'accés al codi font és un requisit.

3. Contingut

Tot i que hi pot haver una gran quantitat de tipus de programes en una suite ofimàtica, la majoria incorporen un processador de textos i un full de càlcul. Normalment també un sistema gestor de base de dades, un programa de presentacions i editors de gràfics; i exepcionalment poden incloure una agenda, un navegador web, un editor web o un client de correu electrònic.

Els programes més utilitzats són:


Microsoft Office

OpenOffice.org

Full de Calcul

Excel

Calc

Presentacions

Power Point

Impress

Bases de dades

Access

Base

Processador de textos

Word

Write

Nosaltres durant aquest taller, utilitzarem el paquet ofimàtic OpenOffice.org i concretament el seu processador de textos Writer.

Autor(es): Ramon Oromi Farre