L'estructura de carpetes

Les carpetes s'organitzem com un arbre genealògic:

De la carpeta mare "Els meus documents" pengen una serie de capetes filles, que alhora poden contenir altres carpetes...

Si volem representar totes les carpetes tindrĂ­em una estructura en arbre.
Els meus documents
  Catalunya
    Barcelones
       Barcelona
    Taragones
       Tarragona
       Valls
Autor(es): Jordi Barreda