Buscar paraules en una plana web

Sobint accedim a una plana a trav�s de les paraules clau que hem introdu�t a un buscador, com ara el Google, pero despr�s necesitem trobar en quina part del text apareix dita paraula.